| Snail Vinyls

Guest Blog Post by Hanna! (@hanninator)

 

Hello nail artists!  Today we have an amazing guest post from Hanna - hanninator

Her nails are absolutely flawless; read on and find out how to make this beautiful manicure with a swedish translation!  Happy reading :)

_

From Hanna:

pinterest             instagram                her website

 

I was so happy when Aveline asked me if I wanted to do a guest blog post for Snail vinyls! I immediately started thinking of what kind of manicure to do, I wanted it to be very "me" and I think I succeeded in that!


När jag blev tillfrågad av Aveline om att göra ett gäst-blogginlägg hos Snail vinyls så blev jag jätteglad! Jag började genast fundera på vad för manikyr jag skulle göra, jag ville att den skulle vara väldigt "jag", och jag tycker att jag lyckades väldigt bra med det!

 

 

In the picture above you'll find all the tools I used to make my manicure.


På bilden ovan så ser du alla verktyg jag använde till min manikyr.

 

 

I started by painting all my nails white. I used my favorite white polish 'Alpine snow' by OPI. Then I added fast drying top coat (Seche vite), and waited for it to completely dry. This usually takes around 20 minutes, but the longer you wait the better! Because you don't want to ruin your beautiful design when you remove the vinyls just because your base wasn't completely dry.

 

Jag började med att måla alla naglar vita. Jag använde 'Alpine snow' från OPI som är min favorit bland vita lack. Sedan målade jag ett lager snabbtorkande topplack (Seche vite) och väntade på att det skulle torka helt. Det brukar ta cirka 20 minuter, men ju längre man väntar desto bättre! För man vill inte förstöra sin fina design när man tar bort stencilen bara för att basen inte hade hunnit torka helt. 

 

 

After letting it completely dry I added the chevron vinyls on to the nails. I placed the vinyl where I wanted it, and after that I cut away the excess to make it easier to remover afterwards. One thing I love with this chevron stencil is that it saves so much time,  you get equal spacing plus you get the pattern to match right away! To make the cleanup easier I added some 'Glitter off base coat' around my cuticles.

 

Efter att ha låtit det torka helt så placerade jag sicksack-stencilerna på mina naglar. Jag placerade dem där jag ville ha dem, och klippte sedan bort överflöd för att lättare kunna ta bort dem efteråt. En sak som jag älskar med dessa stenciler är att de sparar så mycket tid, jag får ett jämnt mellanrum och ett mönster som matchar med en gång! För att göra städningen efteråt lättare så använde jag mig av 'Glitter off base coat' vid mina nagelband.

 

 

I wanted to do a gradient so I chose three colors that I thought would blend together beautiful (and I was right!). All three polishes are from OPI's New Orleans collection.

Jag ville göra en gradient så jag valde ut tre färger som jag tänkte skulle blanda sig fint med varandra (och jag hade så rätt!). Alla tre lack kommer från OPI's New Orleans kollektion.

 

 

To make the gradient I painted the thee colors next to each other on a make-up sponge. Make sure that the colors overlap as that will make the gradient blend even better. Then I took the sponge and gently dabbed it onto the nails. I did this three times on each nail. Using the tweezers I removed the vinyls and the glitter off base coat.

 

För att göra gradienten så målade jag de tre färgerna jämte varandra på en make-up svamp. Se till att färgerna överlappar varandra lite, då kommer gradienten att smälta ihop bättre. Sedan duttade jag svampen försiktigt över naglarna. Jag gjorde detta tre gånger per nagel. För att ta bort stencilen och glitter off baslacket så använder jag mig av en pincett.

 

 

  

 

After some clean up and top coat, this is what the result will look like. A very spring/summery manicure that makes me long for warmer and sunnier days!

 

Efter lite städning och topplack ser resultatet ut så här. En väldigt vår/somrig manikyr som får mig att längta efter varmare och soligare dagar.

 

Those of you who has followed me for a while know that I love to paint roses, and that I love to combine them with other patterns. I knew that I just had to add some flowers to this manicure, and the result turned out pretty great if you ask me! It gives the manicure an even more summery feel. 

 

Ni som följt mig ett tag vet att jag älskar att måla rosor, och att jag älskar att kombinera dem med andra mönster. Jag var bara tvungen att lägga till lite blommor till denna manikyr, och resultatet blev väldigt bra om jag får säga det själv! Rosorna ger manikyren en ännu mer somrig känsla. 

 

 

  
 

I used a dotting tool and a detail brush to paint the roses. First I painted the red with a dotting tool, and than I painted the pink and the leaves with a detail brush. For the flowers I used 'She's a bad Muffuletta' (red), 'Suzi nails New Orleans' (pink) and 'I'm sooo swamped' (green), also from the New Orleans collection.

 

Jag använde ett prick-verktyg och en detalj-pensel för att måla rosorna. Först målade jag det röda med prick-verktyget, och sedan målade jag det rosa och löven med detalj-penseln. Till blommorna använde jag mig av 'She's a bad Muffuletta' (röd), 'Suzi nails New Orleans' (rosa) and 'I'm sooo swamped' (grön), också från New Orleans kollektionen.

 

Thank you for reading and I hope you like this manicure as much as I do!

 

Tack för att ni läste och jag hoppas att ni gillar denna manikyr lika mycket som jag gör!

Comments

  • Posted by Katia on

    so beautiful
    chevron and roses is such a classic

Leave a comment